Regulamin konkursu fotograficznego „MAJORKA W OBIEKTYWIE 2022”

Regulamin Licencjonowanego Organizatora wycieczek fakultatywnych – Cocomano

Biuro Cocomano, prowadzi działalność pośredników turystycznych, świadczenia usług turystycznych polegających na organizowaniu wycieczek, wycieczek z przewodnikiem lub innych podobnych usług, które nie są uważane za wycieczki łączone. Numer licencji MT/175.

Biuro działa w sposób legalny na terenie Wysp Balearskich, jakiekolwiek pomówienia, szerzenie informacji niezgodnych ze stanem prawnym firmy oraz oczernianie biura będą egzekwowane wg Ustawy 1/1982 z 5 maja o ochronie cywilnej prawa do czci, prywatności osobistej i rodzinnej oraz własnego wizerunku, Artykuł 7.7 na terenie Hiszpanii.

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie pojawiają się zamieszczone pojęcia, należy przez nie rozumieć:

Organizator – Cocomano (Artur Procner, wpis do rejestru: Mediador Turistic MT/175, NIF: Y7244735W Islas Baleares Carrera Sant Lluc 8/32 SA TORRE, e-mail: info@cocomano.pl). Cocomano jest organizatorem następujących usług turystycznych: Cudowne Plaże Majorki, Formentor VIP 2w1, Objazd Wyspy, Del Este, VIP 3 Miasta w jeden dzień.

Klient –  osoba pełnoletnia dokonująca rezerwacji i opłacająca należność za usługę turystyczną na rzecz Cocomano. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji (uczestnicy). Ma także obowiązek informowania uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących usługi, w tym otrzymanych od Organizatora.

Uczestnik – osoba biorąca udział w wycieczce fakultatywnej.

Pośrednik – Organizator na zlecenie Klienta (lub pełnoletniego uczestnika wycieczki ) i w jego imieniu, pośredniczy z kontahentemi  na wykonanie usług:

– sesje zdjęciowe,
– nurkowanie,
– wypożyczenie samochodu.

Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie wyżej wymienionych usług. Ewentualne reklamacje Klient winien złożyć bezpośrednio u kontrahenta. W takim przypadku na wniosek Klienta Cocomano udostępnia jego dane.

Wycieczka fakultatywna – wycieczka oferowana przez Organizatora dla Klientów przebywających na Majorce. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu.

Przedpłata – kwota opłacona w trakcie rezerwacji wycieczki fakultatywnej jest kwotą bezzwrotną. Jest zaliczana na poczet pełnej opłaty podanej w ofercie. W przypadku gdy Klient nie dopłaci pozostałej części na miejscu, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej sumy.

Prowadzący – osoba wyznaczona przez Organizatora

Program wycieczki – zawiera jej ramowy plan, region wycieczki, miejsca odwiedzane i inne atrakcje turystyczne oraz określenie minimalnej liczby Uczestników, stanowiącej warunek realizacji wycieczki. Ramowy program wycieczki nie stanowi oferty handlowej i może ulec zmianie.

Umowa – zawarta jest przez dokonanie rezerwacji i akceptację Regulamin. Potwierdzeniem jest Voucher wydany przez Organizatora.

Dziecko do 2 lat – dziecko, które w Dniu Wycieczki nie ukończyło 2 roku życia.

Dziecko 2-12 lat – dziecko, które w Dniu Wycieczki ukończyło 2 rok życia, a nie ukończyło 12 roku życia.

Cena wycieczki – cena za jedną osobę.  Obejmuje opłatę usług przewidzianych podczas trwania wycieczki zgodnie z ramowym programem.

§ 2 AKCEPTACJA REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Organizatora oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. Uczestnictwo w wycieczce może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy/Biletu.

2. Regulamin stanowi integralną część umowy.

3. Udział Uczestnika w wycieczce jest równoznaczny  z akceptacją Regulaminu, z którym musi zapoznać się przed rozpoczęciem wycieczki.

Regulamin dostępny jest:

a) na stronie internetowej Organizatora,
b) u  Prowadzącego wycieczkę.

4. Wszelkie informacje o wycieczkach, zamieszczone w  naszych broszurach, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych ect. mają charakter jedynie informacyjny.

W szczególności opisy wycieczek zawarte na stronie internetowej Organizatora nie stanowią oferty handlowej i mają charakter informacyjny i przykładowy. Uczestnik wie, że zdjęcia krajobrazów lub zabytków na stronie internetowej, w broszurach i innych materiałach reklamowych Organizatora, mają jedynie charakter ilustracyjny i mogą nie odpowiadać rzeczywistości lub też wrażenia estetyczne lub wizualne mogą być odmienne ze względu na warunki pogodowe, klimatyczne, nasłonecznienie itp.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach przewidzianych programem wycieczki,  zasad kultury, zwyczajów lokalnych i lokalnej etykiety.

2. Uczestnik zobowiązany jest w czasie wycieczki stosować się do wszystkich poleceń Prowadzącego wycieczkę, a także do przestrzegania wszelkich znaków i tablic, w szczególności nakazów i zakazów.

3. Uczestnik  nie może mieć  jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczkach organizowanych przez Cocomano.

4. Na wycieczkach obowiązuje bezwzględny zakaz następujących zachowań:

a) samowolnego oddalania się od grupy,
b) zwiedzania „na własną rękę” bez opieki Prowadzącego wycieczkę,
c) zbliżania się do brzegów klifów, w szczególności podczas spaceru w terenie górskim,
d) wchodzenia do wody i kąpieli w miejscach niedozwolonych,
e) kąpieli pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,
f) nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, bez stosownych środków chroniących przed porażeniem słonecznym,
g) kąpieli przez osoby nieumiejące pływać,
h) niestosowania się do zasad bezpieczeństwa,
i) narażania siebie i innych Uczestników na:

– utratę życia lub zdrowia,
– uszkodzenie  lub utratę mienia

j) wychodzenia ze środka transportu w czasie i miejscu innym niż wskazanym przez Prowadzącego wycieczkę,
k) nagrywania, filmowania i stosowania innych sposobów rejestrowania informacji przekazywanych Uczestnikom przez Prowadzącego wycieczkę oraz ich rozpowszechniania lub upubliczniania, w tym na portalach społecznościowych bez wcześniejszej pisemnej zgody Prowadzącego wycieczkę.

5. Uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości. Brak posiadania takiego dokumentu może powodować konsekwencje prawem przewidziane, za co Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy Uczestników z prawem, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia pomocy adwokata, radcy prawnego. Uczestnik ponosi pełne ryzyko swoich zachowań.

7. Uczestnik cierpiący na chorobę lokomocyjną lub morską powinien zabezpieczyć się przed wycieczką stosując odpowiednie środki przeciwwymiotne.

8. Wyżywienie (w tym lunch) i napoje nie są wliczone w cenę wycieczki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość posiłków serwowanych przez lokalne punkty gastronomiczne, w tym restauracje i bary, a wszelkie informacje udzielane przez Organizatora dotyczące takich punktów (typu: „tutaj można dobrze zjeść”, „lokalna majorkańska restauracja” itp.), mają charakter niewiążący i nie rodzą żadnych zobowiązań po stronie Organizatora.

9. Uczestnik zobowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję przed i podczas uczestnictwa w Wycieczce. O każdym pogorszeniu stanu zdrowia lub złym samopoczuciu zobowiązany jest natychmiast  zawiadomić Prowadzącego  Wycieczkę  lub  też wezwać  natychmiast  pomoc lekarską. Jeśli Uczestnik uzna, że stan jego zdrowia nie pozwala mu na uczestniczenie w danej część Programu Wycieczki, powinien powiadomić o tym fakcie Prowadzącego i ustalić z nim dalsze działania.

10.   Uczestnik może w każdym czasie trwania Wycieczki zrezygnować z dalszego uczestnictwa. Organizator nie zwraca Klientowi poniesionych kosztów samodzielnego powrotu do hotelu, nie zwraca również kosztów poniesionych za wycieczkę.

11.   Uczestnik ponosi wszelkie koszty akcji ratunkowych jego dotyczących, w tym pogotowia ratunkowego, wodnego, górskiego, policji, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lokalnego.

12.   Uczestnik ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu zbiórki w dniu i  godzinie ustalonej przez Organizatora/Prowadzącego. Ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, Organizator nie ma możliwości oczekiwania na spóźnionych. Uczestnik taki nie ma prawa do roszczeń w zakresie zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli jednak chce w niej uczestniczyć, musi  na własny koszt i ryzyko zorganizować transport do miejsca aktualnego pobytu Uczestników wycieczki, jedynie po uzyskaniu na to zgody Organizatora/Prowadzącego.

13. Podczas realizacji programu wycieczki Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych każdorazowo przez Prowadzącego godzin zbiórek, niestawienia się Uczestnika w określonym czasie i miejscu, traci on  prawo do kontynuacji wycieczki. Za jego bezpieczeństwo i poniesione koszty powrotu do miejsca zakwaterowania Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

14.   Jeśli Uczestnik narusza którykolwiek z powyższych obowiązków, Organizator/Prowadzący ma prawo wykluczyć go z uczestnictwa w Wycieczce. Za jego bezpieczeństwo i poniesione koszty powrotu do miejsca zakwaterowania Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Taki Uczestnik nie ma prawa do roszczeń w sprawie zwrotu poniesionych kosztów Wycieczki.

15.   Organizator może Uczestnikowi odmówić prawa do udziału w Wycieczce, przed jej rozpoczęciem, jeśli  uzna, że ten jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenia dla innych uczestników oraz sprawnego przebiegu Wycieczki. Taki Uczestnik nie  ma prawa   do zwrotu Przedpłaty.

16. W zależności od  programu wycieczek zaleca się zabranie stosownego sprzętu, obuwia, w tym na kamieniste plaże, nakrycia głowy, wspomagających kamizelek do pływania, zestawu do nurkowania itp.

Prosimy, by nie zapomnieć  o zażyciu lub zabraniu leków zgodnie z zaleceniem lekarza.


§ 4 PROMOCJE I ZNIŻKI

1. Dostępne są różne formy zniżek i promocji:

a) kody zniżkowe naszych partnerów
b) promocje 3w1, przy rezerwacji 3 wycieczek zniżka -10%
c) wewnętrzne akcje promocyjne
1. 

Promocje nie łączą się.

§ 5 REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

1. Klient może dokonać rezerwacji poprzez:

a) wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Cocomano
b) bezpośredni kontakt z przedstawicielem Cocomano.

2. Dokonując Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji.

3. Po otrzymaniu danych potrzebnych do złożenia Rezerwacji na wybraną wycieczkę fakultatywną Organizator rezerwuje Klientowi określoną przez niego liczbę miejsc, o ile w wybranym przez Klienta terminie wycieczki pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku miejsc wolnych Organizator powiadamia Klienta poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście.

4. Dokonując rezerwacji  Klient zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty przez platformę TPAY, która jest kwotą bezzwrotną i jest zaliczana na poczet pełnej opłaty podanej w ofercie. W przypadku gdy Klient nie dopłaci pozostałej części na miejscu, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej przedpłaty.

5. Dopłacenie pozostałej kwoty następuje w gotówce bezpośrednio przed rozpoczęciem wycieczki. Wpłata w całości ceny za wycieczkę równoznaczna jest z zawarciem umowy.

6. Cocomano zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji bez podania przyczyny. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wyjazd i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

7. Przeplata za wycieczkę fakultatywną lub sesje fotograficzną jest kwotą bezzwrotną. Jest zaliczana na poczet pełnej opłaty podanej w ofercie. W przypadku gdy Klient nie dopłaci pozostałej części na miejscu, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej sumy. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zwrotu (m.in. udowodnione przez Klienta, że nie wyleciał na Majorkę), w tym wypadku należy kontaktować się poprzez e-mail na adres info@cocomano.com.

8. Klient ma możliwość bezkosztowego przełożenia wykupionej wycieczki . W tym wypadku ma obowiązek poinformować Cocomano najpóźniej 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki, wysyłając informację na adres info@cocomano.pl.
Cocomano zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów, jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc.

9. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wycieczki wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

§ 6  REKLAMACJE

1. Wszelkie zastrzeżenia, interwencje i skargi powinny być zgłaszane niezwłocznie Prowadzącemu podczas trwania Wycieczki.

2. W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Reklamacje należy kierować na adres info@cocomano.pl najpóźniej w terminie 7 dni po od zakończenia wycieczki. W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia reklamacji Klient może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

4. Cocomano nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione w miejscach pobytu Uczestnika.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Przy dokonywaniu rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (oraz danych osobowych Uczestników) w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz miejsca zakwaterowania.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.  Organizator ma prawo przekazywać dane osobowe Uczestnika innym podmiotom takim jak przewoźnicy lokalni, muzea, właściciele obiektów zabytków, hotele, restauracje lub sklepy, w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania Programu Wycieczki.

3.  Organizator – Cocomano informuje, że:

a) jest administratorem zbioru danych osobowych Uczestników,
b) dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, w tym realizacji Wycieczki oraz w celach określonych w Regulaminie
c) Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,
d) podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury rezerwacji jak i uczestnictwa w Wycieczce. Uczestnik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru, ale jeśli następuje to przed rozpoczęciem Wycieczki lub podczas  jej trwania, jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wycieczce (stosuje się wówczas przepisy o rezygnacji z uczestnictwa). Po zakończeniu Wycieczki Uczestnik może żądać usunięcia danych osobowych, ale tylko w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie wynika z innych celów niż księgowe, rozliczeniowe i dokumentacyjne (wynikające z odbycia się Wycieczki i konieczności przechowywania przez Organizatora danych zrealizowanych już Wycieczek),

e) pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 8 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnianie, upublicznianie) przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie uczestnictwa w Wycieczce do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach,    na    stronie    internetowej    i    innych    materiałach    promocyjnych oraz reklamowych). Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na rozpowszechnienie wizerunku winien zawiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności najpóźniej do dnia wycieczki.

§ 9 ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWEJ I KOMUNIKATÓW

1. Uczestnik może podczas  wypełnienia  formularza  rezerwacyjnego  lub podczas zawierania Umowy, lub  podczas  akceptacji  Regulaminu, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych, np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, innych wycieczkach organizowanych przez Organizatora  lub  podmioty  z  nim współpracujące. Informacje  będą  wysyłane   na adres e-mail Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do tych celów, przekazanie danych osobowych podmiotom współpracującym  z  Organizatorem  dla  celów   wysłania   informacji   handlowej  lub materiałów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji produktów i usług Organizatora.

2. Zgoda, o której mowa w pkt 1 może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie e-maila na adres e-mail Organizatora.

3. Niezależnie od faktu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 1 Organizator może przekazywać Uczestnikowi  w formie e-maila informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do wykonania Umowy, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub  Regulaminu, lub  konieczne do zrealizowania  obowiązku  wynikającego  z  przepisów   prawa, lub  Regulaminu, w szczególności   informacje   dotyczące   Wycieczki. W szczególności dotyczy to informacji o wszelkich zmianach Programu Wycieczki, godzinie i miejscu zbiórki, odwołaniu Wycieczki, zmianie terminu.